این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Contact Us
.: Contact Us


Secretarial Office

AddressShiraz Information Technology Incubator of Medical Sciences - Next to Sina & Sadra Convention Halls - Neshat street - Shiraz - Iran

Telephone
+98-7132122776
Tel/Fax:      +98-7132332773
E-mail: mhealth2019@sums.ac.ir
           mhealth2019@gmail.com