این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Scientific Secretary
.: Scientific Secretary

Seyed Jalil Masoumi,MD
Faculty Member of Shiraz University of Medical Sciences
Chairman of S
hiraz Information Technology Incubator of Medical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences