این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Executive Secretary
.: Executive Secretary

Babak Vahidi,Eng
Deputy Head of Shiraz Information Technology Incubator of Medical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences