این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Congress Location
.: Congress Location

 
Address: Welfare Complex of Shiraz University,W Saheli St.,Shiraz