| اطلاع رسانی > فایل ها >
.: فایل ها

ردیف عنوان دریافت فایللینک اصلی
1برنامه زمانبدی دومین کنگره بین المللی سلامت همراه
2Dr. Balas-Cv
3mHealth-Dr.Asemani-2017
4mHealth-Dr.Deldar-2017
5mHealth-Dr.Hashemi-2017
6mHealth-Dr.Jorat-2017
7mHealth-Dr.Pournika-2017
8mHealth-Dr.Rahimi-2017
9mHealth-Dr.Tara-2017
10mHealth-Dr.Tavakoli-2017
11mHealth-Dr.Vatanpour-2017
12mHealth-Dr.Imani-2017
13mHealth-Dr.Arji-2017
14mHealth-Dr.Zahed-2017
15mHealth-Dr.Fallahi-2017
16mHealth-Dr.Karamzadeh-2017
17mHealth-Dr.Nematollahi-2017
18mHealth-Dr.Tezcan-2017
19mHealth-Dr.Fatehi-2017
20mHealth-Dr.Giokas-2017
21mHealth-Dr.Guldemond-2017
22mHealth-Dr.Safavi-2017
23mHealth-Dr.Sharifian-2017
24mHealth-Dr.Tabei-2017
25mHealth-Dr.Yazdi-2017
26راهنمای تهیّه خلاصه مقاله دومین کنگره بین المللی سلامت همراه (فرمت انگلیسی)- Word
27راهنمای تهیّه خلاصه مقاله دومین کنگره بین المللی سلامت همراه (فرمت انگلیسی)- PDF
28راهنمای تهیّه خلاصه مقاله دومین کنگره بین المللی سلامت همراه (فرمت فارسی)- Word
29راهنمای تهیّه خلاصه مقاله دومین کنگره بین المللی سلامت همراه (فرمت فارسی)- PDF
30فونت های فارسی مورد نیاز نگارش خلاصه مقاله
31Young Scientist Award - Nomination - Word Form
32Young Scientist Award - Nomination - PDF Form
33کتابچه خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی سلامت همراه -اردیبهشت 94
34نتایج داوری مقالات پذیرفته شده در دومین کنگره بین المللی سلامت همراه
35فرمت تهیه پوستر الکترونیکی دومین کنگره بین المللی سلامت همراه (فرمت انگلیسی)
36فرمت تهیه پوستر الکترونیکی دومین کنگره بین المللی سلامت همراه (فرمت فارسی)
37راهنمای تهیه پوستر الکترونیکی دومین کنگره بین المللی سلامت همراه