صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

زمان برگزاری کنگره: 4 و 5 اسفند ماه 1395

مهلت ارسال چکیده مقالات (تمدید شد): 20 آذرماه 1395

اعلام نتایج پذیرش مقالات: 29 دی ماه 1395