صفحه اصلی > محورهای کنگره
.: محورهای کنگره

  • دستورالعمل ها و استانداردهای سلامت همراه
  • خدمات بیمار محور در سلامت همراه
  • ارتقاء سلامت و سلامت همراه
  • کارآفرینی، سرمایه گذاری و بازاریابی در سلامت همراه
  • مخاطرات و چالش های سلامت همراه
  • کاربرد فناوری های نوین در سلامت همراه
  • سیستم اطلاعات سلامت و سلامت همراه

Fatal error: Call to undefined function getboxesbottom() in /opt/lampp/htdocs/mhealth2018/template/sun_see_t/footerM.php on line 20