این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
 
صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام در کنگره: مبلغ  1,000,000 ریال (یکصد هزار تومان)

هزینه ثبت نام دانشجویی: با ارائه کارت دانشجویی معتبر،  500,000 ریال (پنجاه هزار تومان)
*مهم* بارگذاری تصویر کارت دانشجویی در پنل کاربری الزامی است.

هزینه ثبت نام در روز کنگره: 
مبلغ  1,500,000 ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان)

* در صورت پذیرش خلاصه مقاله به شکل سخنرانی یا پوستر هزینه ثبت نام در کنگره (صرفاً جهت نویسنده مسئول) رایگان منظور می گردد.

** ارسال خلاصه مقاله جهت بررسی و داوری مشمول هزینه نمی باشد.


شماره حساب: 3299837952 جاری بانک ملت به نام مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

*مهم* افرادی که مقاله ارسال نموده اند(نویسنده مسئول)، لطفاً تا اعلام نتایج داوری مقالات، نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام نکنند. 
*مهم* پس از پرداخت هزینه، نسبت به بارگذاری تصویر فیش واریز وجه در پنل کاربری خود مطابق دستورالعمل های موجود در صفحه «ارسال فیش» اقدام نمایید.