این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
 
صفحه اصلی > رئیس کنگره
.: رئیس کنگره
دکتر کامران باقری لنکرانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رییس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز