این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
 
صفحه اصلی > مکان برگزاری کنگره
.: مکان برگزاری کنگره

 
شیراز، خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز