این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
 
صفحه اصلی > دبیر علمی کنگره
.: دبیر علمی کنگره 
دکتر سید جلیل معصومی 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز