این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
 
صفحه اصلی > دبیر اجرایی کنگره
.: دبیر اجرایی کنگره 
مهندس بابک وحیدی
معاون مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز