این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
 
صفحه اصلی > اعضای کمیته اجرایی
.: اعضای کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی:  (به ترتیب حروف الفبا)  


آقای وحید ابراهیمی (دانشجوی دکترای آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

آقای دکتر اکبر اجرائی )مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(


آقای امید ارمی 
(کارشناس خرید اداره تدارکات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


آقای علیرضا اکبری
 (رئیس اداره حسابداری پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

مهندس منصوره امامی (کارشناس گروه نرم افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

مهندس راضیه آقابزرگی (مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

مهندس فرحناز ایزدی (کارشناس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

مهندس شهاب بهروزی (کارشناس مسئول فناوری اطلاعات معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

مهندس محمدعلی بی کینه )کارشناس زیرساخت و ارتباطات مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز(


مهندس ابوذر پاریزی )معاون روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

مهندس پیمان پیمان نژاد (کارشناس زیرساخت و ارتباطات مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


دکتر علی توکلی (مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


آقای محمدعلی جهانگیری (کارشناس امور سمعی بصری(


مهندس امین حسن دخت )رئیس شورای صنفی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز(


مهندس نجمه حسینی )مسئول دفتر مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز(


مهندس الهام حکمت نیا )کارشناس مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز(


مهندس محمد حسن دهقانی  )کارشناس نرم افزار و  وبسایت مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

خانم معصومه خسروی (جانشین مسئول اداره آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


مهندس مریم دهقانی
 )کارشناس فناوری اطلاعات مدیریت روابط عمومی و مسئول وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


دکتر حسین راسخ
 )معاون مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(

مهندس مریم سلمان پور (مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


مهندس صادق صالحی (کارشناس ارشد مهندسی پزشکی(

مهندس غلامرضا عزیزی )کارشناس زیرساخت و ارتباطات مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز(


آقای محمد علیرضایی (کارشناس اداره تدارکات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


آقای منصور فرزادفر )رئیس اداره تدارکات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(


خانم مینو فقیری منش )کارشناس مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز(


دکتر سید هدایت اله فقیه )مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز(


آقای محمدمصطفی قنبری )کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی(


مهندس علیرضا مروج )کارشناس معاونت اجتماعی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)

دکتر سید جلیل معصومی )رئیس مرکز رشد فناوری اطلاعات علوم پزشکی شیراز)


مهندس سیده لیلی معصومی )سرپرست امور خوابگاه های خواهران دانشگاه علوم پزشکی شیراز)


مهندس سید مهدی معصومی (کارشناس ارشد مهندسی پزشکی(


مهندس هومن منظری )قائم مقام سازمان نظام صنفی رایانه استان فارس(


مهندس بابک وحیدی )معاون مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز(


آقای محسن ورزنده (دبیر کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز(


مهندس حمیدرضا همتی )مشاور مدیر مخابرات منطقه فارس در امور فنی و معاون شبکه مخابرات منطقه فارس(


دکتر بهنام هنرور )معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز)