صفحه اصلی > دبیر اجرایی کنگره
.: دبیر اجرایی کنگره
دکتر سید جلیل معصومی
 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز