صفحه اصلی > محورهای کنگره
.: محورهای کنگره

محورهای کنگره شامل موارد زیر است اما تنها به این موضوعات محدود نمی شود:

  • دستورالعمل ها و استانداردهای سلامت همراه
  • خدمات بیمار محور در سلامت همراه
  • ارتقاء سلامت و سلامت همراه
  • سرمایه گذاری و بازاریابی در سلامت همراه
  • مخاطرات سلامت همراه