صفحه اصلی > اعضای کمیته اجرایی
.: اعضای کمیته اجرایی

 

دکتر سید جلیل معصومی: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دبیر اجرایی کنگره


دکتر سید هدایت اله فقیه: 
مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر بهنام هنرور: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهندس حمیدرضا همتی: عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان فارس، عضو شورای مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای منصور فرزادفر: رییس اداره تدارکات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر احمد رضا زاده: مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهندس حسین راسخ:
معاون مدیر کل امور دانشجویی 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهندس سید مهدی معصومی: کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

مهندس شیوا برخوردار: کارشناس
ارشد مهندسی پزشکی

مهندس هومن منظری: 
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس، 
عضو شورای مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهندس بابک وحیدی: معاون مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهندس فاطمه تابعی:  کارشناس 
مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خانم مینو فقیری منش: کارشناس مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خانم نجمه حسینی: مسئول دفتر مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خانم شیما معصومی: دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهندس صادق صالحی: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

آقای محمد حسین درخشنده: مسئول مركز اينترنت و كارشناس مركز داده مديريت آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطاتدانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهندس امین حسن دخت: مسئول واحد وب سايت و مسئول كميته رتبه بندي وبومتريك دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مهندس غلامرضا عزیزی: كارشناس اداره زيرساخت و ارتباطات مديريت آمار وفناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای محسن ورزنده: دبير كميته HSR معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز


مهندس شهاب بهروزی: كارشناس فناوري اطلاعات معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خانم فرحناز ایزدی: کارشناس مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای امید ارمی: کارشناس اداره تدارکات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای محمد مصطفی قنبری: کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی