صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام در کنگره: مبلغ  1,000,000 ریال (یکصد هزار تومان)

هزینه ثبت نام دانشجویی: با ارائه کارت دانشجویی معتبر،  500,000 ریال (پنجاه هزار تومان)

هزینه ثبت نام در روز کنگره: 
مبلغ  1,200,000 ریال (یکصد و بیست هزار تومان)

* در صورت پذیرش خلاصه مقاله به شکل سخنرانی یا پوستر هزینه ثبت نام در کنگره (صرفا جهت نویسنده مسئول) رایگان منظور می گردد.

** ارسال خلاصه مقاله جهت بررسی و داوری مشمول هزینه نمی باشد.

*** در صورت پرداخت هزینه ثبت نام دانشجویی، لطفا تصویر کارت دانشجویی را از طریق سیستم ثبت نام بارگذاری نمایید.