این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
 
صفحه اصلی > سخنرانان کلیدی
.: سخنرانان کلیدی

  
  
                    Dr.Reza Malekzadeh                Dr.Hossein Vatanpour                      
 


   
              Dr.Farhad Fatehi                        Dr.Cenk Tezcan                    Dr.Nadeem Mahmood            


 
  
Dr.Omid Pournik                 Dr.Alireza Shakibafard               Dr.Roxana Sharifian